کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
20مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری153
49مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
43محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک220
21محمد علیزینی فردمسئول واحد تدارکات104
47محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق173
32محمد حسینبشارتیرئیس اداره دریافت و پرداخت126
13محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
97محمد جوادبهمن زادگانکارشناس فضای سبز-
9محمد باقرکوهمالکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب153
11محمدمیمنهکارشناس حقوقی189
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۷ مورد.