کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
43محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک220
53مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی219
93مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک218
7دکتر بهرامشعبانیدبیر هیأت اجرایی جذب213
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب213
9محمد باقرکوهمالکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب213
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی210
12رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی206
78عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
94فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۶ مورد.