کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
55مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی219
89مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک218
7دکتر محمدشهروزیدبیر هیأت اجرایی جذب213
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب213
9حامدصحرائیانکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب213
14رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی213
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی210
75دکتر محمد حسنهمت پوررئیس دانشکده فنی مهندسی206
76عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
90فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۴ مورد.