کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
32محمد حسینبشارتیرئیس اداره دریافت و پرداخت126
43محمد نبیبهمن زادگانمسئول دفتر معاون آموزشی و کارشناس گروه مکانیک220
97محمد جوادبهمن زادگانکارشناس فضای سبز-
56کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
73فاطمهتسلیمرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی190
31روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
88مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و مترجمی زبان انگلیسی210
81عبدالرحیمحق پرستمسئول دفتر رئیس دانشکده کشاورزی210
30لیلاحقایقکارشناس و متصدی مرکز تلفن101
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها174
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۷ مورد.