کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
13محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
84دکتر اسحاقآسودهرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی195
77دکتر سعیدرحمانیانرئیس دانشکده فنی مهندسی225
80دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی222
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب170
3حامدصحرائیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
95دکتر شهرزادصداقترئیس مرکز آپا163
60دکتر محمداسماعیل پوررئیس کتابخانه مرکزی211
57جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی200
38ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۷ مورد.