کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
21محمد علیزینی فردمسئول واحد تدارکات104
22محمدمطهریکارشناس واحد تدارکات139
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
24محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
25یعقوبنظریرئیس اداره امور عمومی127
26سید نویداخلاقیکارشناس امور عمومی (تشریفات)-
27امینمحمدیمسئول دبیرخانه مرکزی169
28فاطمهزارعیکارشناس دبیرخانه مرکزی159
29احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
30لیلاحقایقکارشناس و متصدی مرکز تلفن101
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۷ مورد.