کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
21احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی144
22مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری146
23محمد علیزینی فردکارشناس امور مالی-
24محمدمطهریمسئول واحد تدارکات104
25فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
26محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
27یعقوبنظریکارشناس امور اداری148
28امینمحمدیکارشناس واحد تدارکات142
29صادقرازبانسرپرست اداره امور عمومی127
30فاطمهزارعیمسئول دبیرخانه مرکزی169
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۴ مورد.