کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
85منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی215
94فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
34شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
9محمد باقرکوهمالکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب153
28فاطمهزارعیکارشناس دبیرخانه مرکزی159
29احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
45صادقرازبانکارشناس دبیرخانه آموزش143
11محمدمیمنهکارشناس بودجه و تشکیلات177
20مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری153
59سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۷ مورد.