کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
84دکتر اسحاقآسودهرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی195
82سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
91دکتر حمیدرضاصفریمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی192
73فاطمهتسلیمرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی190
11محمدمیمنهکارشناس حقوقی189
38ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
10مجیدشفاعت پناهیمدیر بودجه و تشکیلات188
15دکتر حامددهدشتیسرپرست معاونت اداری و مالی186
35نویداحمدیامین اموال185
5سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۷ مورد.