کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
91دکتر حمیدرضاصفریمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی192
92دکتر حمیدرضاقناعتیانسرپرست دانشکده علوم پایه209
90دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی224
77دکتر سعیدرحمانیانرئیس دانشکده فنی مهندسی225
95دکتر شهرزادصداقترئیس مرکز آپا163
65دکتر صادقافروزهرئیس اداره تربیت بدنی178
80دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی222
62دکتر عسکرغنیمعاون دانشجویی و فرهنگی-
1دکتر محمدعباس زادهسرپرست دانشگاه جهرم114
44دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی134
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۷ مورد.