کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها174
15دکتر حامددهدشتیسرپرست معاونت اداری و مالی186
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
6محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
45صادقرازبانکارشناس دبیرخانه آموزش143
24محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
47محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق173
49مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
67لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
74منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی180
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۷ مورد.