کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
58مصطفیمحمدیرئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات160
73فاطمهتسلیمرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی190
39عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
55دکتر محمد حسنهمت پوررئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
92دکتر حمیدرضاقناعتیانسرپرست دانشکده علوم پایه209
1دکتر محمدعباس زادهسرپرست دانشگاه جهرم114
4حجت الاسلام علیرضاشهریاری پورسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری171
68حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی141
42دکتر محمد ابراهیمسمیعسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی179
15دکتر حامددهدشتیسرپرست معاونت اداری و مالی186
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۷ مورد.