کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
38ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
58مصطفیمحمدیرئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات160
73فاطمهتسلیمرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی190
39عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
55دکتر محمد حسنهمت پوررئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
92دکتر حسینرنگانیسرپرست دانشکده علوم پایه209
4حجت الاسلام علیرضاشهریاری پورسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری171
68حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی141
37ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
44دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی134
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۷ مورد.