کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
31روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
32محمد حسینبشارتیرئیس اداره دریافت و پرداخت126
33سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
34شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
35نویداحمدیامین اموال185
36سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
37ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
38ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
39عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
40علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی149
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.