کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
59سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
52ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
53مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی132
54علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی132
74منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی180
26سید نویداخلاقیکارشناس امور عمومی (تشریفات)-
14فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها174
75خدیجهصحرائیانکارشناس امور خوابگاه ها136
70مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.