کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
60دکتر محمداسماعیل پوررئیس کتابخانه مرکزی211
42دکتر محمد ابراهیمسمیعسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی179
55دکتر محمد حسنهمت پوررئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
51دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی-
12رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی206
31روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
50سعیدصادقیبایگان آموزش158
82سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
59سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
76سمیرارحمانیانکارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویی136
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.