کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
7دکتر محمد علینقی پورمعاون اداری و مالی154
15دکتر محمودمبارکیمعاون آموزشی و پژوهشی179
79دکتر محمودمحمودی اشتفتکیمدیرگروه مهندسی مکانیک بیوسیستم124
78دکتر پدرامعصارمدیرگروه علوم و مهندسی باغبانی222
1دکتر کامبیزمیناییرئیس دانشگاه جهرم110
8رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی154
63روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
21سعیدصادقیبایگان آموزش158
80سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
28سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۶ مورد.