کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
87علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی207
92فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا163
96محمدرحمانیانکارشناس تدارکات175
19محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
6سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
47فاطمهرضاییمسئول دفتر معاون اداری و مالی167
83منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی215
88دکتر حسینرنگانیسرپرست دانشکده علوم پایه209
60فاطمهزارعیکارشناس دبیرخانه مرکزی159
76دکتر عبدالکریمزارعیرئیس دانشکده کشاورزی222
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۶ مورد.