کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
16علیرضاقناعت پیشهمدیر امور اداری و پشتیبانی120
40علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی149
41علیرضاشادفرانباردار117
54علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی132
46علینظریرئیس اداره فارغ التحصیلان131
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
89علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی207
78عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
81عبدالرحیمحق پرستمسئول دفتر رئیس دانشکده کشاورزی210
39عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۷ مورد.