کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
68اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
90فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
7دکتر محمدشهروزیدبیر هیأت اجرایی جذب213
46دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی121-134
10مجیدشفاعت پناهیکارشناس امور پژوهشی140
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
84سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
55مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی219
33علیرضاشادفرانباردار117
89مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک218
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۴ مورد.