کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
47محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق173
48محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
49مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی142
66فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی178
33سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
62دکتر عسکرغنیمعاون دانشجویی و فرهنگی-
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
21محمد علیزینی فردمسئول واحد تدارکات104
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۷ مورد.