کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
48محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
49مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی142
66فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی178
33سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
62دکتر عسکرغنیمعاون دانشجویی و فرهنگی-
15دکتر مسعودفخرفشانیمعاون اداری و مالی186
42دکتر محمودمبارکیمعاون آموزشی و پژوهشی179
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۷ مورد.