کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
28فاطمهزارعیمسئول دبیرخانه مرکزی169
30لیلاحقایقمسئول دبیرخانه مرکزی169
29احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها168
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
68حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی165
37ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
52ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
50سعیدصادقیبایگان آموزش158
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۶ مورد.