کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
41ابوالفضلزارعیانامین اموال164
42ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
43عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
44دکتر محمد ابراهیمسمیعسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی195
45محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک وبرق220
46دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی121-134
47علینظریسرپرست کتابخانه مرکزی54342116
48محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و فارغ التحصیلان131-173
49محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
50مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۴ مورد.