کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
40سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
37شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
29صادقرازبانسرپرست اداره امور عمومی127
43عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
52عبدالرحیمحق پرستدبیرخانه آموزش143
76عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
3علیرحمانیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
47علینظریسرپرست کتابخانه مرکزی54342116
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
86علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی و روان شناسی200
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۴ مورد.