کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
28فاطمهزارعیکارشناس دبیرخانه مرکزی159
90دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی224
37ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
21محمد علیزینی فردمسئول واحد تدارکات104
42دکتر محمد ابراهیمسمیعسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی179
93مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک209
41علیرضاشادفرانباردار117
53مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی132
40علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی149
87سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۷ مورد.