کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
79مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات223
69اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
27امینمحمدیمسئول دبیرخانه مرکزی169
93مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک209
81عبدالرحیمحق پرستمسئول دفتر رئیس دانشکده کشاورزی210
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی138
21محمد علیزینی فردمسئول واحد تدارکات104
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
62دکتر عسکرغنیمعاون دانشجویی و فرهنگی-
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۷ مورد.