کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
27امینمحمدیمسئول دبیرخانه مرکزی169
43محمد نبیبهمن زادگانمسئول دفتر معاون آموزشی و کارشناس گروه مکانیک220
93مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک209
81عبدالرحیمحق پرستمسئول دفتر رئیس دانشکده کشاورزی210
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372250)110
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی138
21محمد علیزینی فردمسئول واحد تدارکات104
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
42دکتر محمودمبارکیمعاون آموزشی و پژوهشی179
15دکتر مسعودفخرفشانیمعاون اداری و مالی186
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۷ مورد.