کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
19مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
12علیرضاقناعت پیشهکارشناس تشکیلات، تحول اداری و بهره وری153
38سمیرارحمانیانکارشناس امور مالی154
43عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
34روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
51سعیدصادقیبایگان آموزش158
54ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
41ابوالفضلزارعیانامین اموال164
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
67حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی165
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۴ مورد.