کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
20مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری153
39عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
31روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
50سعیدصادقیبایگان آموزش158
28فاطمهزارعیکارشناس دبیرخانه مرکزی159
58مصطفیمحمدیرئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات160
52ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
95دکتر شهرزادصداقترئیس مرکز آپا163
96فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا163
37ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۷ مورد.