کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
51دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی-
52ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
53مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی132
54علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی132
55دکتر محمد حسنهمت پوررئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
56کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
57جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی200
58مصطفیمحمدیرئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات160
59سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
60دکتر محمداسماعیل پوررئیس کتابخانه مرکزی211
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۷ مورد.