کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
47محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق173
46علینظریرئیس اداره فارغ التحصیلان131
45صادقرازبانکارشناس دبیرخانه آموزش143
44دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی134
43محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک220
42دکتر محمد ابراهیمسمیعسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی179
41علیرضاشادفرانباردار117
40علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی149
39عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
38ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۷ مورد.