کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
45صادقرازبانکارشناس دبیرخانه آموزش143
34شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
26سید نویداخلاقیکارشناس امور عمومی (تشریفات)-
36سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
5سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
33سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
87سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
59سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
76سمیرارحمانیانکارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویی136
82سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۷ مورد.