کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
41علیرضاشادفرانباردار117
93مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک209
42دکتر محمد ابراهیمسمیعسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی179
21محمد علیزینی فردمسئول واحد تدارکات104
37ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
90دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی224
28فاطمهزارعیکارشناس دبیرخانه مرکزی159
85منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی228
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
5سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۷ مورد.