کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی138
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
81عبدالرحیمحق پرستمسئول دفتر رئیس دانشکده کشاورزی210
93مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک209
27امینمحمدیمسئول دبیرخانه مرکزی169
69اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
79مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات223
90دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی224
91دکتر حمیدرضاصفریمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی192
96فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا163
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۷ مورد.