کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
21محمد علیزینی فردمسئول واحد تدارکات104
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی138
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372250)110
81عبدالرحیمحق پرستمسئول دفتر رئیس دانشکده کشاورزی210
93مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک209
43محمد نبیبهمن زادگانمسئول دفتر معاون آموزشی و کارشناس گروه مکانیک220
27امینمحمدیمسئول دبیرخانه مرکزی169
69اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
79مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات223
90دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی224
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۷ مورد.