کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
43عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
38سمیرارحمانیانکارشناس امور مالی154
12علیرضاقناعت پیشهکارشناس تشکیلات، تحول اداری و بهره وری153
19مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
66لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
27یعقوبنظریکارشناس امور اداری148
93محمد حسینبشارتیکارشناس امور هیات امنا147
22مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری146
49محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
21احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی144
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۴ مورد.