کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
52ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
58مصطفیمحمدیرئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات160
28فاطمهزارعیکارشناس دبیرخانه مرکزی159
50سعیدصادقیبایگان آموزش158
31روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
39عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
9محمد باقرکوهمالکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب153
20مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری153
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
67لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۷ مورد.