کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
31روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
39عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
76سمیرارحمانیانکارشناس امور مالی154
16علیرضاقناعت پیشهکارشناس بودجه153
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
67لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
25یعقوبنظریکارشناس امور اداری148
20مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری146
48محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی144
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۶ مورد.