کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
46علینظریرئیس اداره فارغ التحصیلان131
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
89علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی207
16علیرضاقناعت پیشهمدیر امور اداری و پشتیبانی120
40علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی149
41علیرضاشادفرانباردار117
54علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی132
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
28فاطمهزارعیکارشناس دبیرخانه مرکزی159
66فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی178
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۷ مورد.