کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
89علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی200
16علیرضاقناعت پیشهکارشناس بودجه153
41علیرضاشادفرانباردار117
40علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی128
54علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی140
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
28فاطمهزارعیمسئول دبیرخانه مرکزی169
66فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی141
73فاطمهتسلیمرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی-
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۶ مورد.