کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
33سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
66فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی141
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی144
49مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
48محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
47محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق131-173
25یعقوبنظریکارشناس امور اداری148
70مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها168
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۶ مورد.