کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
68حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی165
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها168
28فاطمهزارعیمسئول دبیرخانه مرکزی169
30لیلاحقایقمسئول دبیرخانه مرکزی169
29احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی174
24محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
69اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
70مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۶ مورد.