کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
27امینمحمدیمسئول دبیرخانه مرکزی169
29احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
7دکتر بهرامشعبانیدبیر هیأت اجرایی جذب170
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب170
4حجت الاسلام علیرضاشهریاری پورسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری171
47محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق173
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها174
24محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۷ مورد.