کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی54342116
62دکتر محمد صادقافروزهمعاون دانشجویی و فرهنگی222
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی210
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
65فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی141
66لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
67حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی165
68اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
69مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
70جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها168
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۴ مورد.