کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
5سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
48محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
24محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
47محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق173
49مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
67لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
74منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی180
76سمیرارحمانیانکارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویی136
77دکتر سعیدرحمانیانرئیس دانشکده فنی مهندسی225
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۷ مورد.