کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
53دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی140
56علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی140
36سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
37شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
50مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
60سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
48محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و فارغ التحصیلان131-173
29صادقرازبانسرپرست اداره امور عمومی127
35مرتضیموسوی نژادرئیس اداره دریافت و پرداخت126
40سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۱ مورد.