کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
52عبدالرحیمحق پرستدبیرخانه آموزش143
28امینمحمدیکارشناس واحد تدارکات142
65فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی141
10مجیدشفاعت پناهیکارشناس امور پژوهشی140
53دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی140
56علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی140
36سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
37شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
50مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
60سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۴ مورد.