کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
40علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی149
13محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
14فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی146
48محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
45صادقرازبانکارشناس دبیرخانه آموزش143
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی142
68حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی141
22محمدمطهریکارشناس واحد تدارکات139
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی138
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۷ مورد.