کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
61احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
62لیلاحقایقکارشناس و متصدی مرکز تلفن101
63روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
64محمد حسینبشارتیرئیس اداره دریافت و پرداخت126
65سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
66شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
67نویداحمدیامین اموال185
68سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
69ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
70علیرضاشادفرانباردار117
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۶ مورد.