کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
60سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی54342116
62دکتر محمد صادقافروزهمعاون دانشجویی و فرهنگی222
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی210
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
65فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی141
66لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
67حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی165
68اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
69مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۴ مورد.