کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی212
62دکتر عسکرغنیمعاون دانشجویی و فرهنگی-
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی138
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
65دکتر صادقافروزهرئیس اداره تربیت بدنی178
66فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی178
67لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
68حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی141
69اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
70مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۷ مورد.