کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی210
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
65فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی141
66لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
67حسینپاشهسرپرست مدیریت امور اداری120
68اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
69مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
70جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها168
71محمد حسنپرنیانسرپرست روابط عمومی وحوزه ریاست119
72دکتر جابرابوئیانرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی185
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۱ مورد.