کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
73فاطمهتسلیمرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی190
94فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
96فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا163
14فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
30لیلاحقایقکارشناس و متصدی مرکز تلفن101
67لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
86لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی203
10مجیدشفاعت پناهیمدیر بودجه و تشکیلات188
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
70مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۷ مورد.