کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
39جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها174
10فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
40سید نویداخلاقیکارشناس امور عمومی (تشریفات)-
37خدیجهصحرائیانکارشناس امور فرهنگی136
45منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی180
23علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی132
24کامرانترابیکارشناس امور پژوهشی106
95ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
28سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
94مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری153
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۶ مورد.