کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
96محمدرحمانیانکارشناس تدارکات175
41اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
42مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
12محمدمیمنهکارشناس بودجه و تشکیلات177
34فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی178
46دکتر صادقافروزهرئیس اداره تربیت بدنی178
15دکتر محمودمبارکیمعاون آموزشی و پژوهشی179
44محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی180
45منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی180
6سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۶ مورد.