کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
69اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
70مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
65دکتر صادقافروزهرئیس اداره تربیت بدنی178
66فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی178
42دکتر محمد ابراهیمسمیعسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی179
72محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی180
74منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی180
5سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
35نویداحمدیامین اموال185
15دکتر حامددهدشتیسرپرست معاونت اداری و مالی186
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۷ مورد.