کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
73منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی184
72دکتر جابرابوئیانرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی185
17دکتر سعیدرحمانیانسرپرست معاونت اداری و مالی186
39نویداحمدیکارشناش فناوری اطلاعات187
42ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
79سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
80بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)194
44دکتر محمدقناعتیان جبذریسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی195
85مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و حسابداری200
86علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی و روان شناسی200
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۱ مورد.