کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها174
72محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی180
73فاطمهتسلیمرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی190
74منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی180
75خدیجهصحرائیانکارشناس امور خوابگاه ها136
76سمیرارحمانیانکارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویی136
77دکتر سعیدرحمانیانرئیس دانشکده فنی مهندسی225
78عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
79مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات223
80دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی222
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۷ مورد.