کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
71محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی184
72محمدعدنانیرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی-
73منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی184
74خدیجهصحرائیانکارشناس صندوق رفاه دانشجویان178
75دکتر محمد حسنهمت پوررئیس دانشکده فنی مهندسی206
76عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
77مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات-
78دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی-
79سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
80بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)194
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۴ مورد.