کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
80دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی222
65دکتر صادقافروزهرئیس اداره تربیت بدنی178
95دکتر شهرزادصداقترئیس مرکز آپا163
77دکتر سعیدرحمانیانرئیس دانشکده فنی مهندسی225
90دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی224
91دکتر حمیدرضاصفریمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی192
92دکتر حمیدرضاقناعتیانسرپرست دانشکده علوم پایه209
15دکتر حامددهدشتیسرپرست معاونت اداری و مالی186
7دکتر بهرامشعبانیدبیر هیأت اجرایی جذب170
84دکتر اسحاقآسودهرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی195
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۷ مورد.