کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
47محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق131-173
40علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی128
45صادقرازبانسرپرست اداره امور عمومی127
32محمد حسینبشارتیرئیس اداره دریافت و پرداخت126
36سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
44دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی121-134
97محمد جوادبهمن زادگانسرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی120
3حامدصحرائیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
41علیرضاشادفرانباردار117
1دکتر محمدعباس زادهسرپرست دانشگاه جهرم114
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۶ مورد.