کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
48محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و فارغ التحصیلان131-173
29صادقرازبانسرپرست اداره امور عمومی127
35مرتضیموسوی نژادرئیس اداره دریافت و پرداخت126
40سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
46دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی121-134
18محمد جوادبهمن زادگانسرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی120
3محمدحسنپرنیانحوزه ریاست و روابط عمومی119
33علیرضاشادفرانباردار117
1دکتر محمدعباس زادهرئیس دانشگاه جهرم114
6دکتر محمدحسنقدرتیرئیس اداره حراست111
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۴ مورد.