کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
88مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و مترجمی زبان انگلیسی210
6محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی138
11محمدمیمنهکارشناس حقوقی189
22محمدمطهریکارشناس واحد تدارکات139
24محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
48محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
72محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی180
9محمد باقرکوهمالکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب153
13محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۷ مورد.