کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
57جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی200
34شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
62دکتر عسکرغنیمعاون دانشجویی و فرهنگی-
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی142
39عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
16علیرضاقناعت پیشهمدیر امور اداری و پشتیبانی120
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب170
92دکتر حمیدرضاقناعتیانسرپرست دانشکده علوم پایه209
27امینمحمدیمسئول دبیرخانه مرکزی169
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۷ مورد.