کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
62دکتر عسکرغنیمعاون دانشجویی و فرهنگی-
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی142
15دکتر مسعودفخرفشانیمعاون اداری و مالی186
39عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
16علیرضاقناعت پیشهمدیر امور اداری و پشتیبانی120
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب170
60دکتر حمیدرضاقناعتیانرئیس کتابخانه مرکزی211
42دکتر محمودمبارکیمعاون آموزشی و پژوهشی179
27امینمحمدیمسئول دبیرخانه مرکزی169
58مصطفیمحمدیرئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات160
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۷ مورد.