کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
45صادقرازبانکارشناس دبیرخانه آموزش143
28فاطمهزارعیکارشناس دبیرخانه مرکزی159
29احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
9محمد باقرکوهمالکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب153
34شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
94فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
85منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی215
86لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی203
87سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
97محمد جوادبهمن زادگانکارشناس فضای سبز-
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۷ مورد.