کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
10مجیدشفاعت پناهیمدیر بودجه و تشکیلات188
11محمدمیمنهکارشناس حقوقی189
38ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
73فاطمهتسلیمرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی190
91دکتر حمیدرضاصفریمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی192
82سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
84دکتر اسحاقآسودهرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی195
57جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی200
86لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی203
87سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۷ مورد.