کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
81عبدالرحیمحق پرستمسئول دفتر رئیس دانشکده کشاورزی210
82سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
83بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)205
84دکتر اسحاقآسودهرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی195
85منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی228
86لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی203
87سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
88مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و مترجمی زبان انگلیسی210
89علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی207
90دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی224
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۷ مورد.