کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
81دکتر محمودمبارکیرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی-
82منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی228
83لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی227
84سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
85مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و حسابداری200
86علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی و روان شناسی200
87دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی-
88دکتر حمیدرضاقناعتیانسرپرست دانشکده علوم پایه-
89مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک218
90فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۴ مورد.