کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
95دکتر شهرزادصداقترئیس مرکز آپا163
3حامدصحرائیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب170
80دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی222
77دکتر سعیدرحمانیانرئیس دانشکده فنی مهندسی225
84دکتر اسحاقآسودهرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی195
13محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
46علینظریرئیس اداره فارغ التحصیلان131
32محمد حسینبشارتیرئیس اداره دریافت و پرداخت126
6محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۷ مورد.