کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
15محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
16فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
23محمد علیزینی فردکارشناس امور مالی-
32احسانصدرائیانکارشناس آزمایشگاه ها-
77مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات-
78دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی-
81دکتر محمودمبارکیرئیس دانشکده علوم انسانی-
87دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی-
88دکتر حمیدرضاقناعتیانسرپرست دانشکده علوم پایه-
92محمد باقرکوهمالکارشناس خوابگاه-
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۱ مورد.