کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
24محمدمطهریمسئول واحد تدارکات104
15محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
16فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
23محمد علیزینی فردکارشناس امور مالی-
32احسانصدرائیانکارشناس آزمایشگاه ها-
72محمدعدنانیرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی-
77مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات-
78دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی-
81دکتر محمودمبارکیرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی-
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۴ مورد.