کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
67لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی146
36سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
76سمیرارحمانیانکارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویی136
78عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
40علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی149
30لیلاحقایقکارشناس و متصدی مرکز تلفن101
22محمدمطهریکارشناس واحد تدارکات139
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
24محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۷ مورد.