کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی146
36سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
76سمیرارحمانیانکارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویی136
78عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
40علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی149
30لیلاحقایقکارشناس و متصدی مرکز تلفن101
22محمدمطهریکارشناس واحد تدارکات139
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
24محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی212
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۷ مورد.